Click Here to Order Pučia Vėjas

Local Retailers & Contacts

 Boston

Nida Purins: puciavejas@yahoo.com

Chicago

“Pipirų Ratelis“
 
Lietuvėlė”: www.lietuvele.com

“Draugas”: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL  

(773) 585-9500

Union Pier

“Milda’s Corner Market”: www.milda.us

Cleveland

Klevelendo Parapija

Toronto

Prisikėlimo Parapija

Anapilis / Lithuanian Martyrs’ Church

Matas Stanevičius: puciavejas@yahoo.com

Detroit

Detroito Parapija

Florida

Jurgis Birutis: puciavejas@yahoo.com

Los Angeles

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla

New York

Skautų Kučios and Mugė

Nida Stankunas: puciavejas@yahoo.com

Dainuoja, groja, deklamuoja / Performers 

Pal. Jurgio Matulaičio misijos vaikų choras

Marius Polikaitis

Darius Polikaitis

Audrius Polikaitis

Rasa Poskočimienė

Kastytis Šoliunas

Vidas Neverauskas

Audrė Budrytė Nakienė

Rima Birutienė

Tadas Birutis

Vytas Čuplinskas

Kęstutis Daugirdas

Lina Jameikienė

Andrius Kudirka

Liudas Landsbergis

Dalia Lietuvninkienė

Kazys Motekaitis

Daina Matusaitienė

Maya Matusaitytė

Monika Mikulionytė

Kovas Neverauskas

Dainos ir eilėraščiai:

Kiškelis bebėgdams

Atsitūpk, atsistok

Kiškis piškis

Čia platu, čia statu

Galva, pečiai, keliai ir kojos

Jei tau gera ir tau linksma

Žemė kėlė žolę

B-a-ba

Skaičiuojam iki dešimt

Du (Batukus turiu aš du)

Jonas turi vieną plaktuką

Pasėjau dobilą

Penki sniego seniai

Dienų dainelė

Mėnesių dainelė

Lapė snapė

Du gaideliai

Šiaudų batai

Garnys

Greitakalbė

Raina katytė

Katins juods

Einam, einam

Tas mažasis traukinukas

Lig debesų

Vilkas

Tam namely

Tamsu, tamsu

Lyja, lyja lietus

Mažas, storas voras

Aš esu muzikantas

Štai aš turiu kepurę

Ruda meška

Rudnosiukas

Laivelis

Nilas

Pučia vėjas

Ateina Naktis

Labanaktis